PostgreSQL 10.3

PostgreSQL 10.3

PostgreSQL Global Development Group – 48,4MB – Open Source –
ra khỏi 4 phiếu
4 Stars User Rating
Nếu bạn đang suy nghĩ về chuyển đổi sang hệ thống cơ sở dữ liệu PostgreSQL mã nguồn mở, hướng dẫn này cung cấp một tổng quan ngắn gọn để giúp bạn nhanh chóng hiểu và sử dụng các tính năng độc đáo của PostgreSQL. Không chỉ sẽ bạn học về tính năng lớp doanh nghiệp trong việc phát hành 9.2, bạn cũng sẽ khám phá ra rằng PostgeSQL là nhiều hơn chỉ là một hệ thống cơ sở dữ liệu--nó cũng là một nền tảng ứng dụng ấn tượng.

Tổng quan

PostgreSQL là một Open Source phần mềm trong danh mục Máy chủ được phát triển bởi PostgreSQL Global Development Group.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.225 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của PostgreSQL là 10.3, phát hành vào ngày 02/03/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

PostgreSQL đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 48,4MB.

Người sử dụng của PostgreSQL đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho PostgreSQL!

Cài đặt

người sử dụng 1.225 UpdateStar có PostgreSQL cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại